napisz do nas...   nasz adres   powrót do strony głównej

Imprezy    Zespoły zainteresowań    Kursy    Kino "Świt"    Uniwersytet III Wieku    Fotoarchiwum

Dom Kultury ŚWIT - 58 sezon kulturalny - 2016/2017


Dom Kultury ŚWIT rozpoczyna nowy sezon kulturalny - 2016/2017. Już za 2 lata obchodzić będziemy jubileusz 60-lecia  jego działalności na terenie naszej dzielnicy.

Ciągle z dużym zadowoleniem wspominamy wyniki badań przeprowadzonych przez znaną pracownię Millward Brown i opublikowanych w 2014 r. Ich tematem były usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach. Jak się okazało Targówek, czyli jedna z najbardziej niedoinwestowanych dzielnic w Warszawie (pod względem dotacji dla instytucji kultury), wypadł bardzo dobrze. W kategorii oceniającej ofertę Domów Kultury zajęliśmy I miejsce! To bardzo satysfakcjonujące, tym bardziej, że od wielu lat zwracamy uwagę na bardzo niski poziom finansowania domów kultury na Targówku w porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy. Cały raport został opublikowany pod adresem - www.targowek.waw.pl/page/data/newsFiles/uslugi-kulturalne-2014-raport.pdf.

Od czasu ogłoszenia wyników badań nic się nie zmieniło. Nadal staramy się,  jak najlepiej, nasze doświadczenie i energię wykorzystywać w celu organizowania życia kulturalnego w naszej dzielnicy i wspierać wszelkie inicjatywy obywatelskie w tej dziedzinie.

Nadal również, w porównaniu z innymi dzielnicami, jesteśmy bardzo słabo finansowani. Prawie każda inna dzielnica remontuje, buduje lub zbudowała nowe domy kultury lub ich filie. Dom Kultury ŚWIT nie ma tyle szczęścia. Wieloletnie zaniechania w dziedzinie remontów i inwestycji problemów spowodowały, że ich lista, z roku na rok, jest coraz dłuższa.   

Za najważniejsze cele, których bez pomocy Rady i Zarządu Dzielnicy nie zrealizujemy, to:

• gruntowny remont sali widowiskowo-kinowej, której wygląd i standard przypomina epokę z kultowego, dla niektórych, serialu pt. "07 zgłoś się". Od blisko 60 lat jest ona centrum życia kulturalnego na Bródnie i Targówku. Jest, jednocześnie, kinem, teatrem, sceną kabaretową, Uniwersytetem III Wieku i Uniwersytetem Dzieci, a także miejscem aktywności organizacji społecznych i pozarządowych

• budowa parkingu, bo potrzeba mam miejsc na ponad 200 aut, a obecna, nieustanna improwizacja obliczona na 30 miejsc, jest żenująca, niebezpieczna dla samochodów i utrudniająca życie użytkownikom Domu Kultury. Miejsce na parking jest. Potrzeba tylko decyzji

• remont ulicy Kiejstuta i przejazdów wokół Domu Kultury w celu wytyczenia bezpiecznej i przejezdnej drogi pożarowej

• remont kotłowni

Chcielibyśmy wierzyć, że radni i Zarząd, którym zostało jeszcze dwa  lata do końca kadencji, kiedy to przypada jubileusz 60-lecia, podejmą konieczne i bardzo ważne dla niego decyzje w w/w sprawach.

Zanim przejdziemy do omówienia propozycji programowych w rozpoczynającym się sezonie 2016/2017, kilka słów nt. sytuacji finansowej Domu Kultury ŚWIT. Otóż z informacji, jakie niedawno otrzymaliśmy nt. planowanej dotacji, można powiedzieć, że mamy do czynienia z flautą, czyli, w realnym ujęciu, podtrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania. Pozwoli na sfinansowanie bieżących wydatków, ale zupełnie nie wystarczy na wykonanie koniecznych remontów, sukcesywną wymianę zamortyzowanego sprzętu, podwyżki dla pracowników, na które czekają już od wielu lat.

Jeszcze w 2011 r., wysokość dotacji była w zupełnie opłakanym stanie. Średnia dotacja dla warszawskich domów kultury była wyższa od naszej o ok. 40%. W minionym sezonie kulturalnym (2015/2016.) ta różnica spadła już do 19%. Nie znamy jeszcze danych dotyczących wysokości dotacji dla domów kultury w Warszawie w 2017 r., dlatego pozwolimy sobie na porównanie w stosunku do 2016 r. Roczne opóźnienie trudno nazwać obiektywną analizą, ale w chwili obecnej jest jedynym możliwym porównaniem. Otóż planowana dotacja dla Domu Kultury ŚWIT na 2017 r. wynosi 2 080 000 zł. i w porównaniu z dotacją na 2016 r. jest większa, łącznie ze zmianami budżetowymi dokonanymi w trakcie roku, o 6%. Ten wzrost jest jednak podyktowany zadaniami zleconymi do wykonania w zakresie organizacji Festiwalu Muzyki Folkowej „Korzenie Europy” w Parku Bródnowskim, a nie potrzebami remontowymi i programowymi Domu Kultury ŚWIT.

Średnia dotacja domów kultury w Warszawie w 2016 r. wynosiła 2 445 641 zł. i jest wyższa od naszej dotacji na 2017 r. o 15 % .  To nadal regres, a nie postęp. Ponadto ta różnica wzrośnie, gdy poznamy rzeczywiste planowane dotacje domów kultury na 2017 r. A nie będą one niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem, bo większość dzielnic warszawskich hojnie finansuje kulturę.

Ciągle znajdujemy się w gronie finansowych maruderów. Warto również mieć na uwadze, że średnia arytmetyczna dotacji warszawskich domów kultury, do której przyrównujemy dotację dla Domu Kultury ŚWIT, jest tylko punktem odniesienia, bo zawierają się w niej dane malutkich domów kultury i tych większych. Dlatego, żeby realnie ocenić wysokość dotacji Domu Kultury ŚWIT, który należy do największych tego typu obiektów w Warszawie, warto ją porównać do trochę bardziej podobnych (kubaturowo i programowo) placówek.

W 2016 r. ich dotacja wynosiła np. w:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe - 4 235 000 zł.

Bemowskim Centrum Kultury - 4 400 000 zł.

Białołęckim Ośrodku Kultury - 4 200 000 zł.

W tym kontekście wyraźnie widać, że przyszłoroczna dotacja Domu Kultury ŚWIT w wysokości     2 080 000 zł., w tym 120 000 zł na realizację muzycznej imprezy plenerowej w Parku Bródnowskim, realnie, nadal jest bardzo skromna.

Pomimo skromnych funduszy publicznych Dom Kultury ŚWIT stara się prowadzić na tyle interesującą działalność programową, żeby dochodami własnymi zrekompensować skromne dotacje. Efekt jest taki, że będąc jednym z najskromniej dotowanych domów kultury w Warszawie, jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem generowania dochodów własnych. W 2015 r. wskaźnik ten wyniósł blisko 50 %. budżetu ogółem. Domy Kultury na ogół wypracowują swoje dochody własne w wysokości ok. 15-30%. Pozostałą część łoży miasto (za pośrednictwem dzielnic), które jest organizatorem i założycielem tych instytucji.

W tym kontekście Dom Kultury ŚWIT udowodnił, że taki poziom samofinansowania i efektywności w przypadku samorządowych instytucji kultury jest możliwy. Niestety, z tej  bardzo dobrej efektywności ekonomicznej nic dobrego dla Domu Kultury ŚWIT nie wynika. To smutna, niestety, konstatacja, ponieważ lepiej byłoby, gdyby ów wynik finansowy był rezultatem założonej strategii, modelu działalności kulturalnej i finansowej, w ramach której efektywność nie jest przymusem, tylko świadomym, zoptymalizowanym działaniem, którego dobry wynik będzie miał przełożenie na dobrą kondycję materialną instytucji, ludzi z niej korzystających i w niej zatrudnionych. A także będzie zachętą, czynnikiem stymulującym do dalszych wysiłków w tym kierunku. W tej chwili całkowicie brak mechanizmów, które by uzależniały wysokość dotacji od efektywności. Na jej wysokość nie ma najmniejszego wpływu rezultat mierzony rozmiarami działalności programowej, dochodami własnymi, pozyskanymi środkami z funduszy zewnętrznych, czy też racjonalizacją kosztów. Nikt nie zdefiniował i nie analizuje efektywności placówek, nie porównuje i nie wyciąga wniosków. Triumfy święci zasada, że im lepszy wynik osiąga dana placówka, tym mniejsza troska o nią, bo i tak, ostatecznie, koniec z końcem jakoś zwiąże. Nie trzeba rewolucji w zarządzaniu i nowych regulacji prawnych, żeby efektywnościowy model funkcjonowania samorządowych instytucji kultury zaczął wreszcie funkcjonować. Jak na razie, to tylko pobożne życzenia.

Dysproporcje w wielkości przyznawanych dotacji od wielu lat bardzo ograniczają rozwój naszej placówki. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, ale miasto jest jedno i takie różnice w finansowaniu domów kultury nie powinny mieć miejsca. Brak racjonalnego podziału funduszy publicznych na poszczególne dzielnice jest zaprzeczeniem zrównoważanego rozwoju miasta. Może odtworzyć podział na lepsze i gorsze dzielnice, ze wszystkimi tego społecznymi konsekwencjami.

ŚWIT już bardzo dawno przestał być typowym Domem Kultury. W obecnym kształcie organizacyjnym i programowym, to konglomerat różnorodnej i dobrowolnej aktywności kulturalnej, artystycznej i wolnoczasowej dla ludzi bez ograniczeń wieku. Oprócz licznych pracowni artystycznych i klubów zainteresowań, ŚWIT jest po trosze kinem, teatrem, estradą, uniwersytetem dla seniorów lub dla dzieci, salą koncertową, przyczółkiem wspierającym uliczno-podwórkowe akcje artystyczne, biblioteką, miejscem aktywności organizacji społecznych, pozarządowych i indywidualnych twórców. Wiele wcieleń Domu Kultury wynika z różnych zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej dzielnicy i "okolic", a także przekonania, że wielozadaniowy, wielofunkcyjny model domu kultury, w dzielnicy takiej jak Targówek i osiedle Bródno, jest najodpowiedniejszy, ponieważ jest przestrzenią aktywności obywatelskiej służącą zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej dzielnicy i rozwijaniu kapitału społecznego, którego znaczenie wykracza poza jej granice.

Zespoły zainteresowań, warsztaty, pracownie, kursy

W rozpoczynającym się sezonie kulturalnym 2016/2017, Dom Kultury ŚWIT, w swojej klasycznej formule, ma do zaproponowania ok. 100 różnorodnych zajęć prowadzonych  przez znakomitych i sprawdzonych specjalistów z różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki, sportu
i rekreacji. Jest to kontynuacja sprawdzonych i cieszących się popularnością zajęć oraz zupełnie nowe propozycje, których wspólnym mianownikiem jest atrakcyjny i pozbawiony szablonów sposób realizacji. Współpracujemy z animatorami kultury posiadającymi wysokie kwalifikacje i wewnętrzną pasję, dzięki którym prowadzone przez nich zajęcia i warsztaty łączą dobrą zabawę, świetną atmosferę z możliwością zaspokajania zainteresowań, ich kształtowania i rozbudzania.

Wśród  sprawdzonych i cieszących się dużą popularnością zajęć dla dzieci młodszych
i starszych znajdą się: Balet, Taniec nowoczesny, ALEXIA DANCE STUDIO (disco Dance, disco show, jazz, hip-hop), Mali Einsteini, Biedronka - Twórczy Klub Malucha – zajęcia podczas których dzieci odkrywają świat muzyki, sztuki oraz pierwszych gier i tańców, ARCHItekturki, Szkółka szachowa dla dzieci, Programowanie na podstawie Scratch-a, wizualnego, edukacyjnego języka dedykowanego dzieciom, Drukowanie 3D, Pracownia Animacji Filmowej. Jak widać,  spora część tych propozycji, to zajęcia kształtujące wyobraźnię przestrzenną, rozwijające zdolność abstrakcyjnego myślenia
i efektywnego przyswajania wiedzy.

Nie zabraknie również zajęć, które od wielu lat mają gruntowaną pozycję wśród
ich uczestników: plastyki, rysunku i malarstwa, aKADEMIrysunek, decoupage, papieroplastyki, linorytu w glinie, ceramiki i witrażu, Ogniska Muzycznego (klasy instrumentów klawiszowych, gitary akustycznej, elektrycznej, perkusji, wokalu), szkoły tańca towarzyskiego - DANCEWEEK.

Nadal będą działać teatry, których jest kilka, dużo grają i zdobywają nagrody. Najmłodszych zapraszamy na zajęcia Ogniska Teatralnego ELEMENTARZ, czyli gry i zabawy teatralne, starsze dzieci od 7 roku życia do Ogniska Teatralnego ORŁY, w którym uczestnicy realizują przedstawienia, młodzież do Teatru Muzycznego  GAFFA, a dorosłych  do teatrów: ResComica założonego i prowadzonego przez utalentowanego dramaturga Aleksandra Derkaczewa, Precedens 11 prowadzonego przez aktorów Teatru Polskiego Ewę Makomaską oraz Agnieszkę Sztuk, AKT-em Żanny Gierasimowej. Nowym nabytkiem jest  teatr Zapis Fonetyczny skupiający grono zawodowych aktorów.

Nie zabraknie dotychczasowej, bogatej oferty zajęć językowych: (angielski, niemiecki, hiszpański, japoński, włoski), na różnych poziomach zaawansowania, które pod względem wyników nauczania niczym nie różnią się od szkół prywatnych, za to są od nich dużo tańsze. W ramach nauki języków włączamy język chiński, oficjalny język Chińskiej Republiki Ludowej, czyli mandaryński.

Dla miłośników fotografii, jak co roku, uruchamiamy Klub Fotografii Twórczej dedykowany młodzieży i dorosłym w ramach, którego można zgłębić tajniki technik robienia
i wywoływania zdjęć artystycznych, doskonalenia fotografii plenerowej i studyjnej. Dla  tych osób, które chcą rozpocząć przygodę z fotografią rozpoczynamy kurs fotograficzny.

Nadal do dyspozycji będzie, względnie szeroki, jak na dom kultury, wachlarz zajęć sportowych, wśród których prym wiedzie Grom Combat Kids – zajęcia samoobrony dla dzieci i młodzieży, tai-chi, boks rekreacyjny, ćwiczenia modelujące sylwetkę – propozycja dla pań zwierająca elementy stretchingu, oraz pilatesu,  joga Iyengara, która wzmacnia
i buduje wytrzymałość ciała, wycisza umysł, redukuje stres.

Szczególna uwaga należy się nowym zajęciom. Dla najmłodszych (4 - 6 lat) otwieramy Muzyczny Klub Malucha - zajęcia oparte na wykorzystaniu trzech podstawowych form aktywności muzycznej:  śpiew, aktywne słuchanie, ruch do muzyki. Interesującymi zajęciami dla dzieci będzie Kreatywny Maluch, podczas których będą mogły pracować z takimi materiałami jak - pucholina, ciastolina, piaskolina. Mamy także Hop Art propozycję zajęć artystycznych, które mają na celu rozpalić pasję rysowania i malowania.

Starsze dzieci zapraszamy na nowe zajęcia tańca. W naszej ofercie znajdziemy Flamenco, Taniec Hip-HopModern Jazz oraz Zumbę Kids.

Zachęcamy również do skorzystania z nowe zajęć w ramach ogniska muzycznego.
Od nowego sezonu zapisy przyjmują klasy akordeonu i saksofonu.

Dla dzieci, które uwielbiają klocki mamy propozycję zajęć z Robotyki. Zapraszamy na techniczno-inżynieryjną przygodę z najnowszymi zestawami LEGO® Mindstorm EV3 oraz LEGO® WeDo i LEGO® WeDo 2.0, połączoną z nauką języka angielskiego. Robotyka to jedne z najciekawszych, najbardziej rozwijających i przydatnych zajęć dla dzieci. Proponowane przez nas kursy oparte są o renomowane zestawy Lego i autorskie, sprawdzone programy Robotricks. 

Uruchomione zostaną także nowe formy teatralne. Dzieciom proponujemy fascynującą przygodę z Teatrem Lalek, gdzie będą mogły stworzyć bajkowe postacie i nadać im charakter oraz wyposażyć w głos. Młodzież natomiast, będzie mogła odkryć siebie w Teatrze Cieni. To zajęcia podczas których będzie można wyrazić siebie za pomocą dźwięku, słowa, przedmiotu, światła.

Dla dorosłych mamy propozycję wyjątkową, możliwość nauczenia się Tanga Argentyńskiego, tańca, który nie ma z góry ustalonej choreografii, w którym partnerzy wspólnie interpretują muzykę i improwizują w każdej sekundzie tańca.  

Dla pań mamy cztery fantastyczne propozycje: Kurs wizażu, Flamenco - sztukę obejmującą muzykę, śpiew, taniec,  strój i styl życia, gdzie ruchy ciała, mimika twarzy, gesty wyrażają określone stany emocjonalne tancerza i podkreślają charakter melodii, która im towarzyszy, Zumba Fitness połączenie tańca i fitnessu przy muzyce latynoskiej.  Samoobronę Grom Combat Girls, zajęcia skierowane dla kobiet, które chcą zwiększyć poczucie własnego bezpieczeństwa.  Wprowadzamy również zajęcia międzypokoleniowe z Rękodzieła Artystycznego, gdzie będzie można nauczyć się wykonywać prace na szydełku oraz Patchwork, czyli projektowanie i komponowanie geometrycznych, abstrakcyjnych wzorów z wykorzystaniem różnokolorowych kawałków materiałów.

Rozpoczynamy program regionalnej edukacji kulturalnej w ramach którego będziemy kultywować i popularyzować polskie tańce narodowe. Zainteresowani będą mogli nauczyć się tańczyć m.in. mazurka, krakowiaka, polkę.

Młodzież i dorosłych zapraszamy do Zespołu Wokalnego na zajęcia , które w całości oparte będą na utworach muzyki rozrywkowej o różnych stylistykach. Docelowym punktem będzie praca nad harmonią utworu, emisją, interpretacją i prezentacją swoich umiejętności na konkursach i festiwalach wokalnych.

Relaks przy muzyce to propozycja zajęć dla dorosłych opartych na elementach muzykoterapii z wykorzystaniu technik relaksacyjnych.

Szczegółowy opis zajęć, zilustrowanych zdjęciami i częściowo filmami, znajduje się na naszej stronie internetowej www.dkswit.com.pl. w zakładce  - "zespoły zainteresowań". Informacje i zapisy prowadzi Dział Programowy, pok. nr  30, czynny w godz. 13.30-20.30, lub pod numerem telefonu 811-01-05 w. 103 lub 112. Całością spraw związanych z zespołami zainteresowań zajmuje się Ewa Szczecińska - eszczecinska@dkswit.com.pl.

Bródnowski Uniwersytet III Wieku.

W ubiegłym sezonie kulturalnym obchodził 10-lecie swojej działalności. Dla wielu osób starszych  to prawdziwy "eliksir młodości". Współczesny emeryt, to bardzo często człowiek samotny. Ludzie w tym wieku często czują się opuszczeni i odrzuceni. Nadmiar czasu wolnego i brak nawyku aktywnego korzystania z dobrodziejstw, jakie się z nim wiążą, okazuje się szkodliwy dla ogólnego stanu zdrowia świeżo upieczonych emerytów. Życie bez planów na przyszłość, zadań, perspektyw traci sens. Zasłużony odpoczynek emeryta przeradza się w izolację, osamotnienie i bezczynność, które są źródłem wielu chorób cywilizacyjnych. W efekcie pogarsza się jakość życia i przyśpiesza proces starzenia. Zapewne tym należy tłumaczyć bardzo dużą popularność Uniwersytetów III Wieku w Polsce. Bródnowski UTW jest jedną z większych tego typu placówek w Warszawie, ponieważ liczy sobie ok. 450 słuchaczy. Uczestniczą w wykładach i  seminariach (m.in. z historii sztuki, muzyki, literatury, teatru, filmu, filozofii, architektury a także geografii, astronomii, zagadnień międzykulturowych, społeczno-obyczajowych, międzynarodowych, profilaktyki zdrowia, etnografii, ekologii, ekonomii,  ochrony środowiska i wielu innych dyscyplin naukowych), podczas których mają okazję obcować ze znakomitymi nauczycielami akademickimi i specjalistami ze świata kultury i sztuki. Uczestniczą również w blisko 25 zajęciach fakultatywnych, podczas których malują, rzeźbią, tkają, tańczą, śpiewają, medytują, uczą się języków, obsługi komputerów, pływają, jeżdżą po Polsce i świecie, uczestniczą w koncertach spektaklach teatralnych i doświadczają wielu innych atrakcji. Bródnowski Uniwersytet III Wieku to interesująca propozycja dla seniorów, którzy nie zgadzają się na wykluczenie, którzy jesień życia chcą widzieć w złotej palecie barw, a nie szarzyzny, monotonii i przygnębienia. "Jesień życia" może okazać się nowym rozdziałem, którego zapisanie zależy wyłącznie od wyobraźni, pragnień i marzeń współczesnych seniorów, a także odwagi i determinacji w ich realizacji. My zaś, poprzez Uniwersytet dostarczmy im użytecznego narzędzia na drodze do realizacji tego celu.

Inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie w dn. 5.10. 2016r. Tematem wykładu inauguracyjnego będzie „Geniusz Mozarta”. O wielkim kompozytorze opowiedzą i wykonają jego wybrane kompozycje prof. UMFC dr hab. Elżbieta Karaś Kasztel – pianistka i Józef Kolinek – skrzypek. 

Sekretariat Uniwersytetu III Wieku prowadzi Ewa Trzcianowska - etrzcianowska@dkswit.com.pl

Prawdziwą furorę robi działający od 6 lat Bródnowski Uniwersytet Dzieci i jest to niewątpliwy wkład Domu Kultury ŚWIT, jako instytucji samorządowej, w pomnażanie kapitału społecznego. Celem Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci jest nieskrępowany rozwój intelektualny dzieci, odkrywanie i rozwijanie ich predyspozycji i talentów, które z czasem, jeżeli nie zostaną dostrzeżone, mogą być bezpowrotnie utracone. Jeżeli jednak je rozbudzimy, uświadomimy i rozwiniemy, to nasze hasło - "Od juniora do profesora" będzie miało bardzo poważną szansę na realizację. W minionym roku akademickim Uniwersytet Dzieci (w I semestrze) liczył sobie ok. 320 słuchaczy w wieku 6 - 12 lat. Wykładowcy, rekrutujący się z warszawskich uczelni wyższych, nie mają ze swoimi studentami lekkiego życia, bo to prawdziwi odkrywcy, niepokorne i bardzo dociekliwe umysły, których nie można zbyć lakoniczną odpowiedzią. Mali słuchacze uczestniczą w wykładach z astronomii, fizyki, historii, geografii, filozofii, psychologii, kulturoznawstwa, etnografii, literatury, matematyki, meteorologii, archeologii, biologii. W nowym roku akademickim tę szeroką gamę dyscyplin naukowych wzbogaci varsavianistyka oraz sztuka reportażu telewizyjnego. Studenci naszego Uniwersytetu Dzieci odwiedzą również Uniwersytet Warszawskimi, o którym opowiedzą pracownicy Muzeum Uniwersytetu

Inauguracja nowego roku akademickiego  odbędzie w dn. 24.09.(sobota) o godz. 11.00.  Wykład inauguracyjny – pt.  Jak patrzeć na miasto, żeby coś zobaczyć wygłosi Sylwia Chutnik – pisarka, Varsavianistka, prezeska Fundacji MaMa działającej na rzecz poprawy sytuacji matek w Polsce. Laureatka „Paszportu Polityki” w roku 2008., trzykrotnie nominowana do nagrody literackiej Nike, laureatka Społecznego Nobla Ashoki za działalność społeczną na rzecz matek.

Całość spraw związanych z Bródnowskim Uniwersytetem Dzieci prowadzi Piotr Woźniak  - pwozniak@dkswit.com.pl.

Jeżeli mówimy o Domu Kultury ŚWIT, to trzeba pamiętać, że od początku istnienia w 1958 r. integralną jego częścią było kino ŚWIT. Obecnie należy do Sieci Kin Studyjnych i jego repertuar to filmy dla widza kochającego kino mądre, przejmujące, inteligentne, zabawne, zaangażowane, z ciekawą puentą. Czyli dla widzów pragnących rozwijać swoje horyzonty. Jest ono alternatywą dla typowych kin komercyjnych z popcornem,  zlokalizowanych w centrach handlowych. Dobre filmy, tani bilet i świetna kawa w  ŚwitCaffe, to wszystko co potrzeba kinomanom do szczęścia i co znajdzie w Kinie ŚWIT. Kino dysponuje nowoczesnymi projektorem cyfrowym i 35 mm, doskonałym nagłośnieniem Dolby Digital Surround Sound. Tanie kino idzie więc w parze z dobrym repertuarem, doskonałej jakości dźwiękiem i obrazem. ŚWIT jest  jednym z ostatnich kin jednosalowych z wyjątkową (kultową wręcz) atmosferą, którą podkreślają m.in. fotele z nieistniejącego już (również kultowego) kina Skarpa.

W nowym sezonie 2016/2017, oprócz kina repertuarowego, zapraszamy na liczne przeglądy i niszowe cykle filmowe. Repertuar jest tak zaplanowany, żeby swoje miejsce w Kinie Świt znaleźli widzowie bez ograniczeń wieku. Mamy propozycje dla seniorów, dorosłych i dzieci, a od nowego sezonu także dla mam z maluchami, miłośników teatru, opery, baletu. Niektóre z nich już od dłuższego czasu są w naszym repertuarze, a niektóre wprowadzamy w nadchodzącym sezonie, mając nadzieję, że przypadną do gustu widzom dotychczasowym i nowym.

Dotychczasowe cykle i przeglądy filmowe

XI Przegląd Europejskiej Kinematografii Filmowej KANON. Repetytorium wybranych filmów -  ambitnych, dla koneserów, dzieł uznanych i niszowych, z ostatnich 12 miesięcy, dających możliwość zapoznania się z dziełami ważnymi, dorobkiem znakomitych twórców filmowych, a także pozwalających  nadrobić zaległości kinowe. Seansom towarzyszyć będą dyskusje prowadzone przez krytyków filmowych z udziałem zaproszonych gości. Przegląd planujemy zorganizować w marcu 2017 r.

Przegląd Filmów Nominowanych do OSKARA (luty 2015). To subiektywny wybór filmów, które mają nadzieję otrzymać prestiżową statuetkę amerykańskiej Akademii Filmowej. Atrakcyjności przeglądu przydaje fakt, ze odbywa się bezpośrednio przed uroczystą galą w Los Angeles.  

Kino Złotego Wieku - cykl dedykowany dla osób w wieku 50+. Wszystkie gatunki filmowe, ale na poziomie i dla ludzi szukających w kinie odpowiedzi na ważne pytania.  Dni i godziny projekcji zaplanowaliśmy tak, żeby uzupełniały działalność Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Domu Kultury ŚWIT. Projekcje odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 13.45.

Tanie Kino ŚWIT - projekcje odbywają się co wtorek, o godz. 19:00 i dają szansę być na bieżąco z  nowościami kinowymi  zgodnie z obowiązująca u nas zasadą, że dobre kino nie musi drogo kosztować.

Kino Małego Widza – cykl dla najmłodszych widzów (dawniejsze Poranki  Filmowe). Seanse odbywają się raz w miesiącu, w niedzielę.

Kino Młodego Widza - cykl, który powstał z potrzeby zapełnienia luki w repertuarze kinowym dla młodych widzów. Dzieci w wieku od 8-12 lat mają seanse dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań.  Odbywają się raz w miesiącu,  w sobotę,  tuż po wykładzie Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci.

Kino Filmów Szkolnych.  Cykl adresowany do szkół. Celem jest wykorzystanie interesujących tytułów filmowych w edukacji i wychowaniu szkolnym. Na repertuar składać się będą filmy wybrane przez zespół programowy Domu Kultury, a także będziemy realizować specjalne zamówienie szkół. Filmy poprzedzane będą wprowadzeniem z elementami dyskusji i zaproszeniem zainteresowanych osób do aktywnego uczestnictwa, w zależności od wieku i zaawansowania, w Małym DKF-ie, DKF TuŚwita lub Małym Uniwersytecie Filmowym.

DKF TuŚwit(a). Dyskusyjny Klub Filmowy. Propozycja dedykowana miłośnikom kina artystycznie dojrzałego.  W planach DKF-u są projekcje filmów spoza regularnego repertuaru kinowego, debaty wokół filmów, a także pokazy klasyki filmowej - również z muzyką na żywo. Planowane są spotkania widzów z dziennikarzami filmowymi, krytykami, reżyserami, scenarzystami i aktorami.  Seanse poprzedzane są specjalnym wprowadzeniem do filmu i często towarzyszy im ożywiona dyskusja.  

Czwartki za piątkę. Ideą tego cyklu jest popularyzacja kina niezależnego, bardzo słabo prezentowanego w repertuarach kin, o tematyce społecznej i obyczajowej. Seanse będą odbywały się na przemian z DKF TuŚwit(a) i zachętą jest nie tylko niska cena biletów, ale również możliwość spotkania ciekawych gości z szeroko rozumianej branży filmowej. Dla studentów, którzy pokażą swój indeks z ocenę bardzo dobrą, czyli 5 –kę,  „czwartek za piątkę” w Kinie ŚWIT będzie za darmo.

Mały Uniwersytet Filmowy MÓW(I), czyli MAŁY DKF. Projekt, który umożliwia dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem (zarówno z klasyką, jak i twórczością współczesną), rozwijający ich wrażliwość oraz przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. W tym roku będziemy poruszać szeroko pojęty temat TOLERANCJI. Projekcje filmowe będą poprzedzane prelekcjami w wyk. Magdaleny Grudzieckiej i Bartosza Wieczorka. Mały DKF Należy również do grupy zajęć fakultatywnych Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci, ale jak wszystkie tego typu zajęcia, ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć osoby nie będące słuchaczami uniwersytetu. Jego idea opiera się na aktywnej formie edukacji, w ramach której przeprowadzane będą spotkania dla dzieci mające na celu oswojenie ich z filmem, uniwersalnym językiem kultury oraz  światem twórców. Spotkania odbywać się będą  raz w miesiącu, po wykładzie Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci. Wstęp wolny, ale przewidziane są specjalne legitymacje.

Nowe cykle i przeglądy filmowe

Mama w południe

W południe czas na kawę  i dobre kino. Jesteś młodą mamą, kochasz kino i chciałabyś ze swoim maleństwem  pójść na seans?  Zapraszamy do Kina ŚWIT wszystkie mamy na specjalne spotkania z cyklu „Mama w południe”. To niepowtarzalna okazja nadrobienia zaległości kinowych dla tych, którzy właśnie zostali rodzicami i rozliczne obowiązki utrudniają im uczestniczenie w życiu kulturalnym na bieżąco. Seanse przeznaczone dla  dzieci od niemowlaka do 3-latka!  Seanse filmowe dla mam wyświetlane będą w wybrany czwartek miesiąca o godz.12.00. Specjalny seans dla mam to wyjątkowe warunki dostosowane do obecności małych dzieci! Na sali kinowej dźwięk będzie przyciszony i przygaszone światło. Podczas seansu, na sali będą dostępne pieluchy, kosmetyki pielęgnacyjne oraz miejsce do przewijania. Na sali zorganizowany będzie kącik wyposażony w gry i zabawki dla najmłodszych. Podczas trwania spotkania opiekę nad dziećmi zapewniają rodzice/opiekunowie. Pierwsze seans dla mam 13.10. o  godz.12.00!

Przegląd Filmów Grozy "Aż strach się bać".  Listopad, z wiadomych względów, jest najlepszym miesiącem, żeby doświadczyć filmów z dreszczykiem. Sąsiedztwo Cmentarza Bródnowskiego i żydowskiego atmosferę kina grozy z pewnością spotęguje. Kino grozy, to nie tylko prymitywne straszydełka. To również filmy stojące na wysokim poziomie artystycznym i  pozwalające widzowi na podróż w odległe stany świadomości. Z takich właśnie produkcji zamierzamy budować repertuar tego przeglądu. 

Bardzo ważną pozycją programową Kina Świt, jest projekt Akademia Filmowa BRÓDNO KOCHA KINO realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalne Bródno. W jego ramach, w sezonie 2016/2017 pojawią się zupełnie nowe cykle filmowe, m.in.:

Krytyczne Spotkania Filmowe. Cykl, którego celem  jest ukazanie, na podstawie wybranych filmów, najważniejszych problemów współczesności, szczególnie dotykających młodych ludzi, próba ich opisu i analizy w sposób możliwie obiektywny i wolny od wszelkiej ideologii. W ramach  KSF poruszone zostaną ważne społeczne kwestie, które omawiane będą w kontekście wybranego dzieła filmowego z udziałem przedstawicieli różnych środowisk.  Każde spotkanie posiadało będzie schemat znanych ze spotkań DKF-ów, czyli: prelekcja, projekcja, dialog. Cechą wyróżniającą KSF będzie próba rozpoznania i omówienia współczesnych problemów za pomocą filmów. Przed filmami będą prezentowane najlepsze krótkie filmy dokumentalne uznanych polskich twórców, co ma stanowić swego rodzaju pomost między czasami minionymi a teraźniejszością.

Przegląd Filmowy „Co zostało z Tarkowskiego?”. Retrospektywa filmowa, której celem jest prezentacja całego dorobku filmowego rosyjskiego reżysera oraz dokumentów jemu poświęconych wraz z próbą odpowiedzi na pytania o wpływ jego twórczości na kino rosyjskie i światowe, a także na miejsce Tarkowskiego w kinematografii światowej. Okazją do takiego podsumowania jest 30 rocznica śmierci reżysera.

Filmy Andrieja Tarkowskiego,  które obejrzymy w ramach przeglądu:

Zabójcy, Dzisiaj przepustki nie będzie, Walec i skrzypce, Dzieciństwo Iwana, Andriej Rublow, Solaris, Zwierciadło, Stalker, Czas podróży, Nostalgia, Ofiarowanie.

Filmy o Andrieju Tarkowskim, które również obejrzymy w ramach przeglądu: 

„Andriej Tarkowski: poeta kina” reż. D. Baglivo; „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Andrej Tarkowskijs Exil und Tod“, reż. E. Demant; „Moskiewska elegia“, reż. A. Sokurow.

Przegląd Filmowy „Warszawa w filmie”. Celem tego projektu jest prezentacja wybranych polskich filmów z Warszawą „w tle”, to znaczy ukazujących miasto, jako ważne miejsce dla artystycznej formy filmu. Prezentowane filmy będą pokazywać Warszawę z różnych stron, jako miejsce szare i, jednocześnie,  magiczne, otwarte i zamknięte, przyjazne i wrogie. W filmach zobaczymy też miejsca i obiekty, których już nie ma, poznamy dawne miejsca magiczne, miejsca spotkań ludzi kultury i sztuki, a także codzienne życie warszawiaków.

Przegląd Filmowy "Dokumentalna Rodzina".   Prezentacja najciekawszych polskich i światowych filmów dokumentalnych, które razem oglądać mogą, i powinny, całe rodziny. Filmy dobrane będą odpowiednio do wieku młodych widzów. Po pokazie przewidziany będzie czas na dyskusję lub warsztaty. Projekt ma umożliwić wspólne oglądanie i przeżywanie filmów, a także zachęcić do dyskusji nad nimi w kinie i w domach. Ma też być promocją dobrego dokumentu wśród dzieci, gdyż taki rodzaj kina jest dziś słabo wykorzystywany w edukacji filmowej. Filmy będą prezentować tematy nieznane, intrygujące, pokazujące dzieciom nowe obszary poznania i percepcji świata. Mają pobudzić wrażliwość, zachęcić do myślenia, wzbudzić ciekawość i zachęcić do dyskusji.

Royal National Theatre – retransmisje wielkich spektakli teatralnych. Od niedawna kina stały się miejscem dla melomanów. Dzięki nowym technologiom, projektorom cyfrowym, internetowi zglobalizował nam się również dostęp do kultury. Możemy doświadczać równocześnie wspaniałych premier teatralnych, baletowych, operowych, a także zwiedzać znane muzea i oglądać wyjątkowe wystawy malarstwa, rzeźby i grafiki,  w dowolnej ilości miejsc na ziemskim globie, równocześnie. Są one starannie rejestrowane i możemy je oglądać w wersji live lub w formie retransmisji. Każda z tych form zapewnia niesamowite doznania estetyczne i dla osób wrażliwych będzie to prawdziwa uczta duchowa.  Od zeszłego roku Kino Świt, na Bródnie, stało się jednym z ekranów, dzięki którym udział w spektaklu granym tylko w Nowym Yorku, Londynie lub Moskwie, a nawet premierze (!), nie jest już mrzonką, tylko rzeczywistością, z której każdy miłośnik sztuki może, i powinien, skorzystać. 

W sezonie kulturalnym 2016/2017 Dom Kultury Świt zaprasza na retransmisje spektakli teatralnych słynnej sceny londyńskiej –  National Theatre. 

W sezonie 2016/2017 obejrzymy Hamleta (1.10), Audiencję (29.10), Operę za trzy grosze (12.11.), Frankensteina (26.11.), Niebezpieczne związki (7.01.). W głównych rolach obejrzymy znakomitych aktorów: Benedict Cumberbatcha,  Helen Mirren, Rosalie Craig,, Rory Kinnear , Janet McTeer.

Wystawy wielkich dzieł sztuki na ekranie        

Oferta dla szkół (gimnazujm, liceum) oraz dla Uniwersytetów III Wieku.

Wystawa na Ekranie” to prezentacja kolekcji najwybitniejszych artystów malarstwa z najważniejszych muzeów na całym świecie. Na dużym ekranie, w znakomitej jakości obrazu HD są pokazane wystawy tematyczne, uchwycone w specjalny, dostosowany do warunków kinowych sposób. Arcydzieła malarstwa, rzeźby i grafiki będzie można oglądać na kinowym ekranie z różnych perspektyw, zaś wędrówce po salach galeryjnych i muzealnych towarzyszą historie dzieł, biografie artystów, wypowiedzi ekspertów analizujących styl i technikę obrazów.

Phil Grabsky – pomysłodawca i główny producent całego przedsięwzięcia – przy pomocy ciekawej narracji, a także dzięki wypowiedziom ekspertów, wizytom w pracowniach konserwatorskich i maksymalnym zbliżeniom ukazującym dzieła w detalach, umożliwia widzom całego świata zobaczenie tego, co jest niedostępne podczas tradycyjnej wizyty w galerii czy w muzeum. Cykl przenosi na duży ekran bezcenne arcydzieła, do których dostęp jest często z różnych powodów ograniczony. Przedstawia również fakty z życia najważniejszych artystów malarzy świata.

W programie 2016/2017 będzie można zapoznać się z obejrzymy dzieła Leonardo da Vinci, Rembrandta, Maneta, Vincent van Gogha, Renoira czy Goi. „Wystaw na ekranie” będziemy organizować dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Oprócz stałych form pracy, uniwersytetów i kina, ciekawie wygląda nasz kalendarz imprez. Podobnie jak wcześniejsze przykłady działalności programowej, nie jest on finansowany z dotacji samorządu. Środki na ten cel pochodzą z wpływów z tytułu uczestnictwa, czyli ze sprzedaży biletów. Jednym z naszych rozpoznawalnych znaków firmowych jest,  istniejąca od ponad 25 lat, Warszawska Scena Kabaretowa. Przewinęły się przez nią największe gwiazdy sceny kabaretowej, a frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu. 

Sezon kabaretowy rozpoczynamy znakomitym kabaretem HRABI, który pokaże się z nowym programem: "Cyrkusniki" (20.10), później czeka nas spotkanie z Kabaretem Nowaki (18.11) i dawno u nas nie goszczącym, Kabaretem KOŃ POLSKI (26.11). Obydwie grupy zaprezentują swoje nowe programy. W grudniu zapraszamy na zupełnie nową odsłonę naszej sceny kabaretowej czyli Stand Up Polska (02.12). Będzie to nowa propozycja, której będziemy poświęcać więcej uwagi. W ramach tej  konwencji, w styczniu zapraszamy na występ, znanego z niebanalnego i inteligentnego humoru -  Artura Andrusa (17.01).

Początek nowego roku to również spotkanie z Marcinem Dańcem (21.01). W lutym czeka miłośników kabaretu duża niespodzianka. Po raz pierwszy na naszej scenie wystąpi formacja Fair Play Crew (04.02) i jej niesamowite improwizacje dźwiękonaśladowcze i pantomimiczne w wykonaniu dżentelmenów z doskonałymi manierami. Od marca do czerwca na naszym afiszu zagoszczą Grupa MoCarta i Ireneusz Krosny (16.03), Kabaret OTTO (02.04), Kabaret Moralnego Niepokoju  (20.04), na zakończenie sezonu, kolejna nowość, Abelard Giza, wielka osobowość kabaretowego Stand Up'u (20.05).

Atrakcyjnie zapowiada się program Impresaryjnego Teatru Gwiazd. W nadchodzącym sezonie zapraszamy na spektakl "Atrakcyjny pozna panią" (29.09, 10.12), który jest komedią o poszukiwaniach swojej drugiej połowy. W rolach głównych, zaprezentują się (w dwóch składach) Klaudia Halejcio/Adriana Kalska, Olga Borys, Elżbieta Jarosik/Małgorzata Potocka, Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski, Tomasz Sapryk/Lech Dyblik. Spektakl ten uświetni również Wieczór Sylwestrowy w Domu Kultury Świt. Następny spektakl, który planujemy w drugiej połowie sezonu, to "Dwie morgi utrapienia". Na podstawie tej sztuki powstał film "Zróbmy sobie wnuka". Obydwa spektakle wyreżyserował Marek Rębacz, znakomity komediopisarz, reżyser i producent, który jest również autorem scenariusza do wspomnianego filmu. Od kilku lat Dom Kultury ŚWIT jest miejscem w którym teatry prywatne, producenci, agencje wykorzystują do produkcji teatralnych. Jednym z nich jest  Teatr My, we współpracy z którym w rozpoczynającym się sezonie ponownie zaprosimy widzów na drugą część miłosnych perypetii singli, czyli: „Single po japońsku”,  w reżyserii Olafa Lubaszenko. Sztuka Marcina Szczygielskiego to kontynuacja wcześniejszych "Singli i Remiksów", czyli tzw. komedii pomyłek. Bardzo zabawna sztuka, świetni aktorzy, fantastyczne dekoracje i kostiumy autorstwa Tomasza Jacykowa.  W rolach głównych - Anna Mucha, Katarzyna Maciąg, Lesław Żurek i Wojciech Medyński. Sztukę planujemy wystawić również w drugiej połowie sezony, czyli w 2017 r.  Inną sztuką, która zostanie wystawiona w 2017 r. jest efektem naszej współpracy z Agencją Gudejko. Będzie to komedia obyczajowa pt. „Pikantni”, autorstwa Stefana Vögla, cenionego austriackiego dramaturga, która wykorzystuje znany schemat czworokąta. W roli głównej -  Anna Mucha, Barbara Kurdej-Szatan i Mikołaj Roznerski.

Dużą popularnością cieszą się Rodzinne Poranki Artystyczne - teatralne i muzyczne. Przyświeca im przesłanie nawiązujące do znanego powiedzenia - "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci".  Poprzez starannie dobranych artystów i programy artystyczne staramy się wprowadzić dzieci w świat sztuki, wyobraźni, pięknych dźwięków i niezapomnianych wrażeń. Sezon rozpocznie spektakl muzyczny pt. Nutki Pana Kleksa (2.10) w reż. Anny Seniuk.  W świąteczną podróż zabierze nas Teatr Muzyczny Tintilo (18.12), który musicalem „Opowieść Wigilijnej” Charlesa Dickensa

W ramach Poranków Teatralnych dla dzieci będziemy mogli obejrzeć również interaktywne przedstawienie pt. Leśne przygody Jasia i Małgosi (6.11) w wyk. Duetu JaHa: Jacka Zawady oraz Hanny Kochańskiej – aktorów Teatru Kamienica. W grudniu zapraszamy tradycyjnie na Mikołajkowy Poranek Teatralny i spotkanie ze Św. Mikołajem (4.12).

Całością spraw związanych z imprezami dla dzieci, ofertą kulturalną dla szkół, programem zajęć podczas akcji Zimy i Lato w Mieście zajmuje się Piotr Woźniak  - pwozniak@dkswit.com.pl.

W Domu Kultury Świt nie zabraknie miejsca na interesujące koncerty muzyczne. Nadaliśmy im nazwę Koncertów z charakterem, bo artyści i muzyka którą grają, są przekonywujący,  wzruszający, utalentowani. W minionym sezonie mieliśmy okazję podziwiać Janusza Radka, Marka Dyjaka i Katarzynę Kowalską. Nowy sezon to nowa odsłona. Chcemy sięgać do artystów reprezentujących różne nurty, którzy swoją sztuką pragną przekazać coś niebanalnego, wyzwolić emocje i dużo pozytywnej energii.  W tym sezonie planujemy zorganizować koncerty  - Natalii Przybysz, Ani Dąbrowskiej i Krzysztofa Zalewskiego.

Ponadto w ramach muzycznych wydarzeń, na naszej scenie nie zabraknie innych interesujących programów muzycznych, a także tanecznych. W grudniu zapraszamy na koncert pt."Tango znane i nieznane" w wykonaniu Formacji Tango Para Todos, która wykona najpiękniejsze tanga polskie i argentyńskie. Po koncercie warsztaty podczas których zainteresowani przekonają się, że nauka tanga to nic trudnego.  

Z cyklicznych imprez muzycznych koniecznie musimy wspomnieć o Beatlemania Festiwal im. Johna Lennona, który organizujemy już od 9 lat, w grudniu, kiedy obchodzimy rocznicę śmierci tego znakomitego muzyka. Pomysłodawcą tej imprezy i dyr. artystycznym jest entuzjasta Beatlesów Waldemar Kuleczka. Zgłoszenia do udziału w części konkursowej przyjmowane są przez cały rok. Mogą w nim wziąć udział artyści wiernie odtwarzający muzykę The Beatles, a także wykonawcy, dla których muzyka tego zespołu była inspiracją, muzycznym impulsem, który wykorzystali w swojej działalności artystycznej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, bez ograniczeń wieku i rodzaj wykonania. W konkursie startowały już przedszkolaki, chóry, zespoły a capella. W tym konkursie nie ma sztywnych zasad. Oprócz jednej. Trzeba kochać i grać muzykę The Beatles, bo jest wyjątkowa, żywiołowa, energetyczna i inspirująca.

Międzyszkolny Konkurs Wokalno-Muzyczny Debiuty, który organizowany jest od ponad 20  lat, kilka lat temu zmienił formułę i z powodów j.w., jednym z jego nowych tematów wiodących (ale nie jedynym), jest twórczość tego legendarnego zespołu i polska muzyka big bitowa lat 60-tych. Polecamy rock and rolla, bo się z nim identyfikujemy. Jest nieśmiertelny, czupurny i  żywiołowy, tak jak dzieciaki i młodzież, którym ten konkurs dedykujemy.

Drugi konkurs, o identycznym stażu, Międzyszkolny Konkurs Teatralny MASKA, również został "odkurzony i przemeblowany". W jury zasiadają ludzie sztuki, którzy potrafią docenić artystyczne pasje dzieci i młodzieży i znaczenie wykorzystania teatru przez szkoły, jako metody wychowawczej.

Szczegóły organizacyjne (regulamin, karta zgłoszeń) dotyczące Maski i Debiutów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Bardzo ciekawym wydarzeniem, również konkursowym, będą grudniowe eliminacje do XIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, jednej z najstarszych (ponad 20 lat) i bardzo zasłużonych imprez tego rodzaju w Polsce. Zapraszamy wszystkich kolędników i miłośników tej wspaniałej tradycji.

Od kilku lat Dom Kultury ŚWIT uczestniczy w organizacji dzielnicowego Orszaku Trzech Króli. Są to jasełka wystawiane w przestrzeni publicznej, przemarsz ulicami Bródna, mansjony, koncert w Parku Bródnowskim. Jest to inicjatywa społeczna, ale głównym koordynatorem i duszą przedsięwzięcia jest Artur Wolski. W Orszaku Trzech Króli biorą udział rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi. Dom Kultury Świt, jako pierwszym przystankiem od którego rozpoczyna się przemarsz Orszaku.

Dom Kultury ŚWIT jest otwarty na wszelkiego rodzaju inicjatywy integrujące lokalną społeczność i współuczestniczy w organizacji imprez, które zrodziły się oddolnie. Jedną z nich jest organizowany, kilka razy w roku, na terenie parku przylegającego do Domu Kultury ŚWIT  – Pchli Targ. Można sprzedać niepotrzebne przedmioty, wymienić się, porozmawiać w gronie kolekcjonerów. W trakcie imprezy Dom Kultury ŚWIT organizuje dużo warsztatów, zajęć i występów. Jest kameralnie, bardzo miło i nawiązujemy do podobnych imprez, które w tym samym parku organizował Dom Kultury w latach 80-tych ub. wieku..

Sztandarową imprezą plenerową, organizowaną, od ponad 20 lat przez Dom Kultury ŚWIT jest Warszawski Turniej Rycerski o Szablę Króla Zygmunta III Wazy na Bródnie, organizowany we współpracy z Pierwszym Polskim Stowarzyszeniem Turniejowym Liga Baronów. Jest to najstarsza cykliczna impreza plenerowa o charakterze historycznym w Warszawie i przyciąga rzesze miłośników historii i dobrej zabawy. Impreza odbędzie się, jak zwykle w Parku Bródnowskim, w pierwszą niedzielę czerwca (4.06.).

Festiwal Muzyki Etnicznej KORZENIE EUROPY. 3.06. (sobota) będziemy mieli przyjemność zorganizować III edycję tego niezwykłego wydarzenia, poświęconego kulturom etnicznym Polski i Europy. Impreza będzie służyła popularyzacji tradycji, wspólnych europejskich korzeni, budowanie nowych więzi społecznych oraz propagowanie tradycyjnej muzyki ludowej i wykorzystanie jej źródeł we współczesnej kulturze. Festiwal jest także ukłonem w kierunku folkloru będącego częścią naszej spuścizny narodowej  i tożsamości współczesnych Polaków.

Natomiast w każdą sobotę w godz. 17.00 - 21.00 zapraszamy na (rozpoznawczo-zapoznawcze) wieczorki taneczne 50+ z muzyką na żywo w wykonaniu bardzo dobrego, (5 osobowego) zespołu wokalno-muzycznego AVO. Zawsze jest wesoło, żywiołowo i dancingowo, a pycha kawę, wiele gatunków herbat, cist i ciasteczek, zapewnia najlepsza kawiarnia na Bródnie, czyli ŚwitCaffe.

Dom Kultury ŚWIT to nie tylko gotowe propozycje oferowane uczestnikom zajęć i widzom. To również ważne miejsce aktywności organizacji pozarządowych, społecznych i indywidualnych twórców, którym Dom Kultury ŚWIT stara się udzielić niezbędnej pomocy. Ich sztandarowymi przykładami było Bródno 2000 Pawła Althamera (2000 r.), Kino na Bloku Pwała SKY,a, (2003 r.), Warszawski Turniej Rycerski o szablę Króla Zygmunta III Wazy zapoczątkowany przez Tomasza Szajewskiego (od 1996 r.), Bródno Kocha Kino, Targówek - Bloki Pełne Historii, realizacja filmu animowanego odtwarzającego nieistniejące Bródno z lat międzywojennych, czyli inicjatywy Bartosza Wieczorka i Stowarzyszenia Kulturalne Bródno. Projektów zrealizowanych przy współudziale Domu Kultury ŚWIT  ciągle przybywa. Niektóre z nich opisane są na naszej stronie internetowej  w zakładce,  "I Ty możesz zostać (re)animatorem".

Jak już na wstępie zostało przypomniane, Dom Kultury ŚWIT w 2018 r. obchodzić będzie 60 lat istnienia. Przez ten czas przewinęło się przez niego bardzo wiele osób. Dla nich jest on częścią ich własnej historii. Dlatego przypominamy, ze 3 lata temu otworzyliśmy wszystkie nasze archiwa i ich zawartość, (zdjęcia, artykuły, filmy) wrzucamy na specjalnie w tym celu stworzony profil na Facebooku - "Świt - historia kultury". Sądząc po komentarzach wielu osób, które odnajdują w tych materiałach kawałek swojego życia, był to dobry pomysł. A właściwie jest, bo dodawanie zawartości naszych kronik, albumów, negatywów, kaset video, to proces długi, ale tym bardziej intrygujący. Polecamy uwadze ten fragment naszej działalności i prosimy wszystkich, którzy są w posiadaniu zdjęć ze ŚWIT-em "w tle", aby dzielili się tymi fotkami lub filmikami. Będziemy je publikować mając nadzieję, że fajnie uzupełnią nasze zbiory. Prosimy również o komentarze i wspomnienia, bo wspólna pamięć w pełniejszy sposób utrwala historię Domu Kultury ŚWIT i ludzi z niego korzystających.

Opisana działalność Domu Kultury ŚWIT zawiera tylko wybrane fragmenty jego działalności tzw. "stałe fragmenty gry". W rzeczywistości jest znacznie bogatsza, ponieważ, oprócz własnych pomysłów, napływa wiele ciekawych propozycji, z których skrzętnie korzystamy. Dlatego warto śledzić naszą stronę internetową (www.dkswit.com.pl), polubić nas na facebooku lub zgodzić się na otrzymywanie newslettera. Mieszkańcom naszej dzielnicy i "okolic", dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą programową, bo to Wam zawdzięczmy jej ilość, zróżnicowanie i finansowanie. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje sugestie i pytania. Prosimy też pamiętać, że każdy może zrealizować w Domu Kultury ŚWIT swoje projekty pozyskując środki na ten cel np. w ramach miejskiego budżetu partycypacyjnego, Inicjatyw Lokalnych, Funduszu Animacji Kultury, małych grantów z Ratusza lub Urzędu Dzielnicy, ew. finansowania społecznościowego, crowdfunding-u itp.  Nie odmówimy także pomocy darczyńców tzn. wsparcia finansowego, darowizn i dotacji celowych. Bardzo chętnie nawiążemy współpracę z firmami, które uznają za korzystne reklamować się podczas różnego rodzaju imprez organizowanych w Domu Kultury ŚWIT.  W tej i innych sprawach proszę pisać na adres jacekbialek@dkswit.com.pl.

 

Dyrektor Domu Kultury ŚWIT
Jacek Białek

 

 

Imprezy  |  Zespoły zainteresowań   |   Kursy  |  Kino "Świt"  |   Uniwersytet Trzeciego Wieku  |  Fotoarchiwum

  (c) 2006 Dom Kultury Świt, Projekt i wykonanie: RW  |  zgłoś swoją uwagę  |  powrót do strony głównej